Privatumo politika

1. Privatumo politikos paskirtis

1.1. Ši Privatumo politika įtvirtina Interneto svetainės Klientų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tikslus. Susipažinę su šia Privatumo politika, Kandidatai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko jų Duomenis.

1.2. Kiekvienas Klientas naudodamasis Interneto svetaine ir pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad šie Duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

1.3. Šioje Privatumo politikoje esančios nuostatos yra parengtos ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.

2. Naudojamos sąvokos

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

2.1.1. „Asmens duomenys", arba „Duomenys" yra bet kokia informacija apie Lankytoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

2.1.2. „Duomenų tvarkymas" reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

2.1.3. „Duomenų tvarkytojas" yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

2.1.4. „Duomenų valdytojas" yra UAB "Travel Oasis", įmonės kodas 300514481, PVM mokėtojo kodas: LT100002223712, registruota Miežėnų g. 10, LT-47115 Kaunas, Lietuvos Respublika, el. paštas info@sveikatosturizmas.lt.

2.1.5. „Interneto svetainė" arba „Portalas" yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė (portalas), kurios adresas yra https://sveikatosturizmas.lt

2.1.6. „Klientai" yra juridiniai asmenys, su kuriais Duomenų valdytojas nuolatos bendradarbiauja, talpindamas ir reklamuodamas savo poilsio pasiūlymus, siekiant pritraukti Kandidatus.

2.1.7. „Privatumo politika" yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Kandidatams naudojantis Interneto svetaine.

2.1.8. „Reglamentas" reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

 

2.1.9. „Klientas" yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, Duomenų valdytojo portale www.sveikatostuzimas.lt, soc. Tinkluose „Facebook", „LinkedIn", „Instagram", „Google" tinkluose arba kitose Interneto svetainėse ir joje pateikė savo Asmens duomenis susijusiomis su Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

2.1.10. „Partneriai" yra poilsio paslaugų teikėjų portalai, kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų valdytojas platina, reklamuoja, siunčia pasiūlymus el.paštu ar kitaip pateikia su tikslu pritraukti Kandidatus.

2.2. Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.

3. Tvarkomi asmens duomenys

3.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Interneto svetainėje patalpintus ir skleidžiamus paslaugų pasiūlymus, Duomenų valdytojui privalo, o kitais atvejais gali pateikti šiuos Asmens duomenis:

 

Vardas

Pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Kita panaši Kliento pareikalauta, su paslaugų užsakymu susijusi informacija

3.2. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat naudoja slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus. Daugiau informacijos apie šioje Interneto svetainėje taikomus slapukus galima sužinoti šios Privatumo politikos 6 dalyje.

3.3. Klientų pateikti Asmens duomenys gali būti apjungti su Duomenimis, gautais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Tokius Duomenis Duomenų valdytojas gali gauti iš socialinių tinklų (pavyzdžiui, per paskyrą „Facebook", „LinkedIn", „Instagram", „Google" tinkluose). Tokiems gautiems Duomenims yra taikomos tokios pačios taisyklės, kurios yra nurodytos šioje Privatumo politikoje.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Klientų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. Paslaugų teikimo tikslu. Duomenų valdytojas renka Klientų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas tokias paslaugas:

Interneto Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.

4.1.2. Interneto svetainės tobulinimo tikslu, siekiant pasiūlyti patogesnes paslaugas. Duomenų valdytojas renka Duomenis apie Klientus, jų naršymo Interneto svetainėje statistiką, elgseną, kad galėtų įvertinti svetainės funkcionalumą ir geriau patobulinti siūlomų paslaugų prieinamumą ir patogumą.

4.1.3. Susisiekimo tikslais. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Kliento turimus klausimus ar prašymus.

5. Asmens duomenų atskleidimas

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Klientų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Duomenų valdytojas gali perduoti Kliento Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:

5.2.1. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;

5.2.2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Kliento atskiras sutikimas;

5.2.3. teikiant paslaugas – Duomenų valdytojo Partneriams, siekiant įgyvendinti Kliento užsakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams Duomenų valdytojas suteikia tik tiek Kliento asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti;

5.2.4. Duomenų perdavimas privalomas reikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2.5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir kurie yra perduodami iš Interneto svetainės į Kliento kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Kliento kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

6.2. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Duomenis: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, kiti Kliento elgseną Interneto svetainėje fiksuojantys Duomenys.

6.3. Svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:

6.3.1. Analitiniai slapukai. Šie slapukai naudojami Interneto svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti.

Slapuko pavadinimas Aprašymas, Naudojimo tikslas Galiojimo laikas Analitiniai:

_fbp, _ARRAffinity Tinklalapio „Facebook" slapukai, naudojami Interneto svetainėje sesijoms matuoti ir remarketingui.

- Google Analytics:

 

_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų Kliento apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie Interneto svetinės aktyvumą Duomenų valdytojui ir pagerintų Kliento patirtį besilankant svetainėje. 1 metai

_gid Tinklalapio „Google Analytics" slapukas, naudojamas stebėjimo tikslais, siekiant atskirti Kandidatus. 24 valandos

_ai_user Tinklalapio „Google Analytics" slapukas, naudojamas Interneto svetainėje atliktų užklausų skaičiui kontroliuoti. 1 metai

_ai_session Tinklalapio „Google Analytics" slapukas, naudojamas Interneto svetainėje atliktų užklausų skaičiui kontroliuoti. 30 minučių

6.4. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamų slapukų gaunamus Duomenis naudoja šiais tikslais:

6.4.1. Klientų identifikavimui;

6.4.2. analizuoti Interneto svetainės vizitų statistiką, Klientų elgseną;

6.4.3. siekiant tobulinti Interneto svetainėje prieinamų paslaugų kokybę.

6.5. Kompiuterio nustatymų pagalba Klientus gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus, t. y. ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį. Klientai apie visus slapukų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://www.allaboutcookies.org. Klientai apie „Google Analytics" slapukus ir jų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Svarbu pažymėti, kad pakeitus slapukų naudojimo nustatymus kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

7. Duomenų saugojimo terminai

7.1. Duomenų valdytojas Klientų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

7.2. Klientų Asmens duomenis Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo Klientų Duomenų perdavimo momento. Po šio termino Duomenų valdytojas ištrina visus savo duomenų bazėje saugomus Duomenis apie Klientus. Klientas turi teisę raštu pareikalauti, kad Duomenų valdytojas Klientų Asmens duomenis ištrintų anksčiau nei šioje dalyje nurodytu terminu.

8. Klientų teisės

8.1. Interneto svetainėje Klientai turi šias teises:

8.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

8.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;

8.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

8.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 8.5 p. nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);

8.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš Privatumo politikos 8.7 p. nurodytai sąlygai;

8.1.6. reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui Privatumo politikos 8.8 p. nurodyta tvarka (teisė perkelti);

8.1.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;

8.1.8. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Kliento Asmens duomenų tvarkymu, Klientas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).

8.3. Kartu su prašymu Klientas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Kandidatą.

8.4. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

8.5. Klientui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

8.5.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

8.5.2. Klientas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

8.5.3. Klientas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

8.5.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

8.5.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

8.6. Duomenų valdytojas Duomenų ištrynimą įgyvendina užšifruodamas Kliento Asmens duomenis taip, kad jų būtų neįmanoma atsekti ir nustatyti, kuriam asmeniui jie priklauso.

8.7. Duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas apriboti Klientų Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

8.7.1. Klientas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;

8.7.2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

8.7.3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos 4 dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Klientui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.7.4. Klientas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Kliento priežastis.

8.8. Klientas turi teisę persiųsti apie jį turimus Duomenis kitam duomenų valdytojui, o Duomenų valdytojas, kuriam Asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

8.8.1. Duomenų tvarkymas yra grindžiamas Kliento Sutikimu arba sutartimi;

8.8.2. Duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

8.9. Naudodamasis savo teise į Duomenų perkeliamumą, Klientas turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas jo Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.10. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Kliento prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti: (i) Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą; (ii) viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją; (iii) Kandidatų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba (iv) esant kitiems Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams. Bet kuriuo atveju atsisakęs vykdyti Kandidatų prašymus Duomenų valdytojas aiškiai nurodo tokio atsisakymo priežastis.

8.11. Visi atsakymai Klientui pateikiami glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Duomenų valdytojas nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Kliento pasirinkimu, o esant pakartotinam Kliento prašymui Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines tokios kopijos parengimo išlaidas, neviršijantį 50 (penkiasdešimt) eurų.

8.12. KandidKlientui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

9. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. Duomenų valdytojas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, turi teisę atnaujinti šią Privatumo politiką.

10. Kontaktinė informacija

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Siunčiant paštu – UAB „Travel Oasis“,  Miežėnų g. 10, LT-47115 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Siunčiant el. paštu info@sveikatosturizmas.lt